S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

SPOLUPRÁCA » TVORBA VNÚTORNÝCH PREDPISOV

Prvotným účelom vydávania vnútorných predpisov/smerníc  je určiť jednotnú a záväznú štruktúru základných pravidiel rôzneho charakteru podľa potrieb organizácie, definovať metódy, spôsoby, prostriedky a postupy rôznych činností vyskytujúcich sa v organizácii. V rámci služieb vnútorných predpisov zabezpečujem audit už existujúcich vnútorných predpisov, alebo ich prepracovanie. Každá takáto činnosť začína tým, že preverím aktuálny existujúci stav, preverím nastavenia systému priamo na pracovisku. Táto konzultácia prebieha najčastejšie u odberateľa.  Bežne takáto konzultácia trvá 2-3 hodiny podľa rozsahu objednaných služieb.

Spracovanie pracovného poriadku 

Spracovanie organizačného poriadku

Spracovanie personálnych dokumentov

Aktuálna problematika, ktorá sa vzťahje na všetky obce, mestá, školy, školské zariadenia v oblasti vnútorných predpisov nám prináša neustála zmena legislatívy v školstve. Zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (vrátane nových vykonávacích predpisov), novelou zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme, novelou zákona č. 596/2003 Z. z., novelou školského zákona a príslušných "školských" vyhlášok je potrebné aktualizovať vnptorné predpisy. Táto povinnosť sa týka aj miest aj obcí (ako zamestnávateľov) - pre svoje školy, školské zariadenia bez právnej subjektivity.

Spracovanie Smernice o finančnom riadení

komplexná ekonomická smernica  vrátane: rozpočtovania, finančnej kontroly, účtovníctva, verejného obstarávania, inventarizácie,  zásad tvorby účtovného rozvrhu,  cestovných náhrad, sociálneho fondu.

Či sa rozhodnete všetky tieto jednotlivé zásady vydať ako osobitné predpisy, alebo ich zapracujete do jednej smernice, závisí len od rozhodnutia vedenia. Pre prehľadnosť a efektívnosť tohto dôležitého predpisu však bude lepšie, ak sa vydá komplexná smernica, ktorá v jednotlivých článkoch bude obsahovať všetky uvedené pravidlá. 

Prečo finančné riadenie? Pojem finančné riadenie sa zavádza zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite v znení neskorších predpisov.  Finančným riadením sa rozumie súhrn postupov školy pri zodpovednom a prehľadnom plánovaní, rozpočtovaní, účtovaní, výkazníctve a finančnej kontrole verejných prostriedkov, ktorých cieľom je ich hospodárne, efektívne, účinné  a účelné využívanie . Pre účely finančnej kontroly sa na účely finančného riadenia overuje dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o vykonávaných finančných operáciách alebo jej častiach a o hospodárení s verejnými prostriedkami. Finančným riadením sa rozumie vnútorný systém, ktorý orgán verejnej správy musí v rámci svojej pôsobnosti vytvoriť a dodržiavať s cieľom realizovať finančné operácie hospodárne, efektívne, účinne a účelne. Túto svoju povinnosť najjednoduchšie zrealizujete cez svoje vnútorné predpisy, ktoré sú zodpovední zamestnanci povinní dodržať. 

MGNiYmZi