S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

SLUŽBY » AKTUALITY - (nie len) COVID-19
Informačná povinnosť prevádzkovateľa

27-09-2021

Každý, koho osobné údaje sú spracúvané, musí dostať informáciu o podmienkach ich spracúvania

Zamestnávatelia môžu spracúvať nie len údaje o svojich zamestnancoch, ale môžu prísť do kontaktu aj s osobnými údajmi rodinných príslušníkov svojich zamestnancov alebo iných osôb. Tieto informácie zamestnávatelia získavajú od zamestnancov. Viete že zamestnávateľ musí zabezpečiť, aby aj osoby, ktorých osobné údaje získava od svojich zamestnancov, dostali informáciu, za akých podmienok bude ich osobné údaje spracúvať, najmä na aké účely, čo ho k tomu oprávňuje, ako dlho ich bude spracúvať a ďalšie povinné informácie??

Každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spojené s COVID-19 má škola spracúvať, musí dostať transparentné, ľahko prístupné a zrozumiteľné informácie o podmienkach spracúvania týchto údajov so všetkými náležitosťami, ktoré GDPR vymedzuje. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o podmienkach takéhoto spracúvania v súlade s článkom 13 alebo 14 GDPR.

Údaje treba minimalizovať a zhromažďovať iba toľko, koľko je nevyhnutné na naplnenie sledovaného účelu. Zamestnávatelia sú povinní vyžadovať zdravotné informácie iba v rozsahu, v akom to právne predpisy umožňujú a prísne dodržiavať zásadu minimalizácie spracúvaných dát.

Školy v súčasnosti žiadajú NIELEN svojich zamestnancov, aby vyplňovali celkom podrobné písomné vyhlásenia  týkajúce sa ich zdravotného stavu a/alebo stavu ich rodinných príslušníkov.  Takéto rozsiahle spracúvanie dát však nemusí byť v poriadku a vo väčšine prípadov môže byť konštatované, že zamestnávateľ porušil zásadu minimalizácie rozsahu spracúvaných dát o svojich zamestnancoch, prípadne iných osobách. Viete si takéto spracúvanie osobných údajov obhájiť? Máte zadefinované právne základy takéhoto spracúvania osobných údajov?

ŠKOLSKÝ SEMAFÓR – ktorý bol vydaný ministerstvom školstva cieľom udržať bezpečné prostredie v školách po dobu trvania pandémie ochorenia COVID -19 je manuál, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky v školách, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní v školskom prostredí. Manuál nariaďuje?/odporúča? spracúvať osobné údaje v podobe písomných vyhlásení o bezpríznakovosti pre dieťa/žiaka v zmysle § 144 ods. 7 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z.  a pre návštevníka školy v zmysle § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. Ďalej vyžaduje písomné oznámenie o výnimke z karantény v zmysle § 3 ods. 2 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR  č. 239/2021 V. v., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrozovaní verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenia COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

Upravili ste si už Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa – ktorý máte povinnosť viesť podľa § 37 zákona o ochrane osobných údajov? Upravili ste si informačnú povinnosť na nové podmienky?

 

 

Údaje týkajúce sa zdravia zamestnanca

27-09-2021

Údaje týkajúce sa zdravia zamestnanca a akékoľvek informácie, z ktorých možno odvodiť informácie o zdravotnom stave fyzickej osoby, spadajú do osobitnej kategórie osobných údajov, tzv. citlivých údajov. Práve tieto citlivé údaje boli/sú alebo budú novými informáciami, ktoré zamestnávatelia spracúvajú (budú) spracúvať. Ich spracúvanie si vyžaduje osobitnú ochranu, keďže by mohlo predstavovať významné riziká pre základné práva a slobody dotknutých fyzických osôb.

Spracúvajte citlivé dáta zákonným spôsobom

Pre zákonnosť spracúvania zdravotných údajov platí, že okrem naplnenia niektorého z právnych základov, ktoré GDPR predpokladá, je potrebné tiež splniť niektorú z výnimiek zo zákazu spracúvania týchto dát. Každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spojené s COVID-19 má organizácia spracúvať, musí dostať transparentné, ľahko prístupné a zrozumiteľné informácie o podmienkach spracúvania týchto údajov, so všetkými náležitosťami, ktoré GDPR vymedzuje. 

 

Vedeli by ste túto svoju povinnosť preukázať? Je potrebné o tom porozmýšľať a prípadne sa poradiť so svojou zodpovednou osobou pre ochranu osobných údajov.

Môže zamestnávateľ nariadiť home office v súvislosti s COVID-19?

Za normálnych okolností ( nie počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu)  nemôže zamestnávateľ jednostranne  nariadiť home office. Vyžaduje sa dohoda so zamestnancom.

Od 4. apríla 2020 platí (§ 250b ZP), že v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní má zamestnávateľ právo nariadiť zamestnancovi prácu formou home office za predpokladu, že to dohodnutý druh práce umožňuje (aj keby zamestnanec nesúhlasil). Na druhej strane aj zamestnanec má právo vykonávať prácu zo svojej domácnosti, ak to  dohodnutý druh práce umožňuje a ak na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré by neumožňovali výkon práce z domácnosti.

Ak pracovná zmluva neobsahuje ustanovenie o možnosti využitia home office (v školstve sme sa pred „Covid obdobím „ s prácou home office v prípade učiteľov nestretávali), je potrebné dojednať zmenu pracovnej zmluvy minimálne v časti týkajúcej sa miesta výkonu práce, a to najlepšie formou písomného dodatku alebo uzatvoriť písomnú dohodu o výkone práce z domu. Ak k ich uzavretiu nemôže dôjsť písomnou formou je možné takúto zmenu urobiť aj elektronicky (e-mailom).     

Po marcovej novele ZP je dôležitá informácia (nie len pre školy, školské zariadenia) v § 52 ods. 2 ZP nasledovne:

„ (2) Za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním z domácnosti zamestnanca za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje. Pri výkone práce podľa prvej vety sa primerane uplatní odsek 8 písm. b) a odseky 9 až 11.“

Z vyššie uvedených informácií pre školy, školské zariadenia vyplývajú viaceré povinnosti, ktoré sú prepojené aj na ochranu osobných údajov (§ 52 ods.8 písm. b ZP). Je dôležité si však uvedomiť, že k 1. marcu 2021 nenastáva/nenastala zmena v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ani GDPR.

Je však povinnosťou zamestnávateľa prijať opatrenia (ktoré doteraz v ZP doteraz definované neboli) aj v prípade zabezpečovania ochrany údajov.

Osobne som za „dobré slovo a dohodu“. Dohoda je obojstranný právny akt medzi zamestnancom a zamestnávateľom, a v rámci jednej dohody sa môžu dohodnúť podmienky, ako zamestnanec bude vykonávať nariadený home office (COVID AUTOMATOM), za akých podmienok, ako sa vysporiada evidencia pracovného času. Z pohľadu zamestnanca je asi lepšie ak sa na niečom môže dohodnúť, a nie sa mu jednostranne nariaďuje, a pre zamestnávateľa jednoduchšie preukázanie sa pri prípadných kontrolách.

Viac o § 52 Zákonníka práce TU

YjcwYWM0