REGISTRÁCIA školy na webe

Aj Vám volali do školy aby si preverovali údaje školy a potom Vám prišla faktúra za „reklamné služby“? Tak sa Vám oplatí čítať ďalej.

Register organizácií vedený Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov je v rozsahu stanovenom týmto zákonom verejným zoznamom. Do registra sa zapisujú právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia na základe údajov, ktoré Štatistický úrad SR získal podľa zákona o štátnej štatistike a podľa ďalších osobitných zákonov. Register organizácií sa využíva na štatistické účely a údaje v ňom evidované majú informatívny charakter.


Informácie o počte subjektov evidovaných v Registri organizácií sa mesačne zverejňujú vo vybraných štatistických publikáciách. Na jednoznačnú identifikáciu subjektov evidovaných v Registri organizácií sa používa identifikačné číslo (IČO). Prideľuje sa každej právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi a má evidenčný význam. Rozpočtovým organizáciám (ktoré sú aj školy)  prideľuje identifikačné číslo Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom svojich pracovískPre školy, školské zariadenia je teda jediným oficiálnym registrom Štatistický úrad Slovenskej republiky.

 

Ďalej existuje tzv. sieť škôl, a školských zariadení, ktorý dáva prehľad a základné identifikačné údaje o štátnych školách v rámci celej Slovenskej republiky, ktoré boli zaradené a evidované v registri škôl a školských zariadení. Školy sú zaradené do jednotlivých krajov a v rámci kraja zoradené podľa okresov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle ustanovenia § 14 ods. 6 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2008 Z. z. spravuje komplexnú Sieť škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky.  Všetky tieto údaje sú verejne dostupné na internete, a pre školy bezplatne.

 

Žiaľ aj napriek tomu ako by sa v poslednom čase roztrhlo vrece s (podvodníckymi) firmami, ktoré chcú riešiť to isté a ponúkajú tzv. reklamu v rôznych pochybných registroch. Len pri písaní týchto riadkov som sa pokúšala nájsť školy v rôznych súkromných registroch a vestníkoch (o ktorých viem, že faktúry za tzv. reklamné služby zaplatili) a výsledok je žalostný. Týmto firmám sa podarilo preniknúť už do mnohých škôl a školských zariadení a to aj napriek tomu, že za poplatok poskytujú zverejnenie len takých údajov,  ktoré sú o škole  zadarmo dostupné na ktoromkoľvek vyhľadávači a na vlastných webových stránkach škôl.

 

Ako to funguje?


Zavolajú do školy, vraj si chcú overiť údaje. Ak sú správne, vyzvú vás, aby ste ich potvrdili. Ak tak urobíte, o pár týždňov, Vám pošlú faktúry za ich „služby". Celoročná reklama Vás potom bude stáť 300 € aj viac. Ak v školstve neustále riešime nedostatok finančných prostriedkov, tak prečo je v takýchto duplicitných registroch zaregistrovaných toľko škôl? Nedajte sa oklamať! Nie je isté, že takouto reklamou si spravíte lepšie meno. Práve naopak. Uvedomelí rodičia, ktorí si hľadajú o školách informácie na webe pri zistení, že škola plytvá zdroje aj na nezmyslené registre, asi si o vašej škole dobrú mienku nevytvoria. A to nehovoriac o tom, že v niektorých týchto registroch sú údaje uvedené chybne a nesprávne (napr. na jednom z týchto registračných portálov je uvedená tá istá webstránka školy pri všetkých školách, a nie sú správne ani telefónne čísla, dokonca v niektorých prípadoch ani len názov školy nie je správny).

Ak vám zavolá nejaká takáto neznáma firma, že si chce overiť vaše údaje, pýtajte sa, za akým účelom a nedávajte ani telefonický súhlas na ich zverejnenie nikomu, koho nepoznáte. Ak by ste sa náhodou nechali uviesť do omylu a takáto firma by vás na základe telefonického súhlasu zaregistrovala na svojej stránke, žiadnu faktúru neplaťte. Ak ste registráciu nevykonali z vašej IP adresy alebo písomne, podvodnícka firma nemá žiaden dôkaz o tom, že ste registráciu vykonali dobrovoľne. Zmluva podpísaná alebo zrealizovaná pod nátlakom alebo tak, že jedna zo strán bola uvedená do omylu, je totiž neplatná.

Tieto firmy potom zasielajú do školy zmluvy o poskytovaní reklamy aj spolu s predfaktúrou. Zmluvy sú si podobné ako vajce k vajcu, rovnaké ustanovenia, a rovnaké chyby v zmluvách. Už na prvý pohľad je neprehliadnuteľné, že zmluvy boli robené cez kopirák. Už len taká maličkosť, ktorá sa denno-denne rieši v médiách ohľadne ochrany osobných údajov ušla pozornosti týchto firiem, a stále sa odvolávajú na už minimálne pol roka neplatný starý zákon o ochrane osobných údajov.

 

POZOR!

V súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov je odberateľ povinný zmluvu zverejniť v Centrálnom registri zmlúv alebo na svojom webovom sídle tak, že zmluva nadobudne účinnosť najskôr deň po dni jej zverejnenia. V zmluvách predkladaných týmito firmami samozrejme žiadne takéto ustanovenia nenájdete.  Aj so zreteľom na ustanovenia týchto zmlúv, že zmluva je účinná po odsúhlasení telefonickým odsúhlasením, škola ako rozpočtová organizácia má povinnosť zmluvu zverejniť, až potom bude platná.

 

Ak ste si riadne prečítali všetky dokumenty, ktoré vám z takýchto firiem boli doručené, a napriek tomu ste zmluvu podpísali aj zverejnili, po podpísaní a odoslaní sa bude považovať objednávka za záväznú a nemožno už ju stiahnuť.

 

Pozor na duplicitné registre. Registrácia v nich nie je povinná. Tieto registre a vestníky svojimi názvami účelne a zámerne až nápadne pripomínajú oficiálne inštitúcie. Škola a riaditeľ školy si ich služby väčšinou objednajú v mylnom (a možno zámerne vyvolanom) vedomí vlastnej povinnosti. Napriek tomu ide o komerčné a teda nepovinné služby.

Hlavným cieľom týchto spoločností, je okrem rýchlo a ľahko získaného zárobku, vraj sprostredkovanie informácií o školách (aj rôznych firmách). Podľa ich vlastných slov tak za poplatok ponúkajú subjektom nástroje, aby na seba upozornili nových zákazníkov a medzinárodný trh. Tieto služby prezentujú ako reklamu a spôsob hľadania obchodných partnerov. Databáza je okrem publikovania na internete často poskytovaná aj na CD, ktoré si môžete objednať. Niektoré firmy ponúkajú aj možnosť uverejnenia loga a odkazu na firemnú stránku. No uvážte, je toto potrebné pre školy? Po úhrade nemalého poplatku budú údaje školy zverejnené v danom súkromnom registri. Ale načo to škola využije? Veď v týchto registroch často nefunguje ani vyhľadávanie podľa niektorých z kľúčových slov. Ak by sme si teda mysleli, že nás rodič dieťaťa nájde cez nejaký takýto portál, register, vestník sme na omyle. Vzdá to po pár stranách preklikávania sa, a čítania duplicitných údajoch.

 

V neposlednom rade pri takýchto výdavkoch školy bude treba počítať s tým, že pri prípadnej kontrole budete musieť uhradenie takýchto faktúr obhajovať. Myslíte si, že takýto postup obhájite, že to bolo efektívne a účelné v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole? Ako to môže byť efektívne, keď minimálne dva subjekty ponúkajú tieto isté údaje o vašich školách bezplatne?

Myslíte si, že obhájte objednávku reklamy, ktorú ste ani len vopred nevideli? A čo je horšie, ako obhájite úhradu faktúry, keď ste pred úhradou faktúry prácu neprevzali a neskontrolovali? Veď ak by ste tak spravili, potom by v registroch neboli uvedené nesprávne údaje.

 

Ak ste takéto faktúry už uhradili, pokúste sa to aspoň riešiť. Ak zistíte, že firma v registri uvádza nesprávne údaje, spravte si z tejto časti registra kópiu, vytlačte si to, a uložte si obrazovku aj pomocou klávesu pre tlač obrazovky - print sceen (PrtScn), alebo pomocou PDF dokumentu. Takto vytvorený dokument zašlite do firmy a žiadajte ich o zrušenie zmluvy pre nedodržanie zmluvy zo strany dodávateľa.

 

 

 

 

 

 

 

NzFhOTQ